CONCILIACION 354 Asimarc
1 Botoa | 114 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
CONCILIACIÓN 355 Asimarc
0 Botoak | 36 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
CONCILIACIÓN FAMILIAR 183 Asimarc
2 Botoak | 109 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
CURSO FAMILIA 178 Asimarc
2 Botoak | 434 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]